ماریا ویلسون

ما همه برنامه های مدیریت پروژه محبوب را امتحان کرده بودیم، اما هیچ کدام برای شرکت ما مناسب نبود! اکنون بهتر از هر زمان دیگری در حال همکاری هستیم.